يكي بودن آغاز انتشار و پايان انتشار هنگام ارسال مطلب   

از دانشنامه جوملا فارسی - مامبو فارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

مقدمه

از بخش كاربری در صفحه اصلی زمانی كه قصد ارسال مطلب را داشته باشيد بخش آغاز انتشار و پايان انتشار يكی است.

برای اينكه پايان انتشار به صورت پيش فرض خالی باشد تا هميشه مطلب در حالت انتشار باشد به روش زير بايد عمل كرد.


روش كار

ابتدا فايل زير را باز كنيد:


<source lang="php">

components/com_content/views/article/tmpl/form.php

</source>


و کد موجود در آن رو حذف کرده و کد زیر را در این فایل قرار دهيد و ذخیره نماييد:


<source lang="php">

<?php // no direct access defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

$config =& JFactory::getConfig(); $publish_up =& JFactory::getDate($this->article->publish_up); $publish_up->setOffset($config->getValue('config.offset')); $publish_up = $publish_up->toFormat();

if (! isset($this->article->publish_down) || $this->article->publish_down == 'Never') {

 $publish_down = JText::_('Never');

} else {

 $publish_down =& JFactory::getDate($this->article->publish_down);
 $publish_down->setOffset($config->getValue('config.offset'));
 $publish_down = $publish_down->toFormat();

} ?>

<script language="javascript" type="text/javascript"> </script> <?php if ($this->params->get('show_page_title', 1)) : ?> <div class="componentheading<?php echo $this->escape($this->params->get('pageclass_sfx')); ?>"><?php echo

$this->escape($this->params->get('page_title')); ?></div>

<?php endif; ?> <form action="<?php echo $this->action ?>" method="post" name="adminForm" onSubmit="setgood();"> <fieldset> <legend><?php echo JText::_('Editor'); ?></legend>

    <label for="title">
      <?php echo JText::_( 'Title' ); ?>:
    </label>
    <input class="inputbox" type="text" id="title" name="title" size="50" maxlength="100" value="<?php echo
$this->escape($this->article->title); ?>" />
    <input class="inputbox" type="hidden" id="alias" name="alias" value="<?php echo $this->escape($this->article->alias); ?>" />
    <button type="button" onclick="submitbutton('save')">
      <?php echo JText::_('Save') ?>
    </button>
    <button type="button" onclick="submitbutton('cancel')">
      <?php echo JText::_('Cancel') ?>
    </button>

<?php echo $this->editor->display('text', $this->article->text, '100%', '400', '70', '15'); ?> </fieldset> <fieldset> <legend><?php echo JText::_('Publishing'); ?></legend>

<?php if ($this->user->authorize('com_content', 'publish', 'content', 'all')) : ?> <?php endif; ?>
   <label for="sectionid">
    <?php echo JText::_( 'Section' ); ?>:
   </label>
   <?php echo $this->lists['sectionid']; ?>
   <label for="catid">
    <?php echo JText::_( 'Category' ); ?>:
   </label>
   <?php echo $this->lists['catid']; ?>
   <label for="state">
    <?php echo JText::_( 'Published' ); ?>:
   </label>
   <?php echo $this->lists['state']; ?>
   <label for="frontpage">
    <?php echo JText::_( 'Show on Front Page' ); ?>:
   </label>
   <?php echo $this->lists['frontpage']; ?>
   <label for="created_by_alias">
    <?php echo JText::_( 'Author Alias' ); ?>:
   </label>
   <input type="text" id="created_by_alias" name="created_by_alias" size="50" maxlength="100" value="<?php echo
$this->escape($this->article->created_by_alias); ?>" class="inputbox" />
   <label for="publish_up">
    <?php echo JText::_( 'Start Publishing' ); ?>:
   </label>
   <?php echo JHTML::_('calendar', JHTML::_('date', $this->article->publish_up, '%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 'publish_up',
'publish_up', '%Y-%m-%d %H:%M:%S', array('class'=>'inputbox', 'size'=>'25', 'maxlength'=>'19')); ?>
   <label for="publish_down">
    <?php echo JText::_( 'Finish Publishing' ); ?>:
   </label>
   <?php echo JHTML::_('calendar', JHTML::_('date', $this->article->publish_down, ' '), 'publish_down', 'publish_down',
'%Y-%m-%d %H:%M:%S', array('class'=>'inputbox', 'size'=>'25', 'maxlength'=>'19')); ?>
   <label for="access">
    <?php echo JText::_( 'Access Level' ); ?>:
   </label>
   <?php echo $this->lists['access']; ?>
   <label for="ordering">
    <?php echo JText::_( 'Ordering' ); ?>:
   </label>
   <?php echo $this->lists['ordering']; ?>

</fieldset>

<fieldset> <legend><?php echo JText::_('Metadata'); ?></legend>

   <label for="metadesc">
    <?php echo JText::_( 'Description' ); ?>:
   </label>
   <textarea rows="5" cols="50" style="width:500px; height:120px" class="inputbox" id="metadesc" name="metadesc"><?php echo
str_replace('&','&',$this->article->metadesc); ?></textarea>
   <label for="metakey">
    <?php echo JText::_( 'Keywords' ); ?>:
   </label>
   <textarea rows="5" cols="50" style="width:500px; height:50px" class="inputbox" id="metakey" name="metakey"><?php echo
str_replace('&','&',$this->article->metakey); ?></textarea>

</fieldset>

<input type="hidden" name="option" value="com_content" /> <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $this->article->id; ?>" /> <input type="hidden" name="version" value="<?php echo $this->article->version; ?>" /> <input type="hidden" name="created_by" value="<?php echo $this->article->created_by; ?>" /> <input type="hidden" name="referer" value="<?php echo str_replace(array('"', '<', '>', "'"), , @$_SERVER['HTTP_REFERER']); ?>" /> <?php echo JHTML::_( 'form.token' ); ?> <input type="hidden" name="task" value="" /> </form> <?php echo JHTML::_('behavior.keepalive'); ?>

</source>


8.pngاستفاده از مطالب دانشنامه جوملا فارسی - مامبو فارسی با ذکر منبع ( دانشنامه جوملا فارسی ) و لینک مستقیم به http://docs.joomlafarsi.com بلامانع است.